Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep

Sogn og Fjordane

Vedtekter godkjent interimstyret 15.02.2012

§ 1. NAVN, KONTORSTED, RETTSLIG STILLING

§ 2. STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT

§ 3. ØKONOMI

§ 4. STIFTELSENS STYRE

§ 5. PERSONALET

§ 6. BRUKERMEDVIRKING

§ 7. ENDRING AV VEDTEKTER

§ 8. OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN

§1 NAVN, KONTORSTED, RETTSLIG STILLING

1.1 Stiftelsens navn er: ” Senter mot Incest og Seksuelle overgrep i Sogn og Fjordane” Forkortet til Smiso SF

1.2 Smiso SF er en privat, alminnelig stiftelse, som er opprettet. etter offentlig vedtak i Bystyret Førde kommune 17/12-2009.

1.3 Smiso SF’s hovedkontor er lokalisert i Førde kommune.

1.4 Smiso SF er en ideel organisasjon uten profittformål.

1.5 Smiso SF er registrert i Stiftelsesregisteret.

§ 2. STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT

Senter mot Incest og Seksuelle overgrep Sogn og Fjordane har følgende. formål og virkefelt:

2.1 Gi hjelp til sjølhjelp – støtte og råd til barn og voksne som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, deres familier og private og offentlige nettverk.

2.2 Skal Skal kjempe mot og forebygge seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene

2.3 Skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep og incest/ overgrepsutsattes situasjon ved informasjon og kunnskapsformidling

2.4 Skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning

2.5 Skal samarbeide med offentlige hjelpeapparat og andre aktører som arbeider med overgrepsproblematikken.

2.6 Skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytrale og ikke være tilknyttet bestemte

organisasjoner eller trossamfunn.

§ 3. ØKONOMI.

3.1 Smiso SF drives primært av midler bevilget av offentlige myndigheter.

3.2 Eventuelle gaver til Smiso SF settes på egen konto.

Styret skal godkjenne bruken av disse midlene når beløpet overstiger kr 50 000.

3.3 Stiftelsens grunnkapital var på stiftelsestidspunktet kr 50 000.

3.4 Styret skal sørge for at det føres regnskap i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.

3.5 Regnskapet skal godkjennes av registrert revisor.

§ 4 STIFTELSENS STYRE

4.1 Styresammensetningen og oppnevning. Stiftelsen skal ha et styre bestående av minst 5 personer.

– 1 Representant for Førde kommune. Oppnevnes av Førde kommune med valg periode på 4 år, velges i år med liketall

– 1 Representant for andre kommuner oppnevnt av KS med valg periode på 4 år, velges i år med liketall

– 1 Representant for brukerne. Velges av og blant senterets brukere med valg periode på 2 år, velges i år med oddetall

– 1 Representant for de ansatte . Velges av og blant senterets ansatte med valg periode på 2 år, velges i år med oddetall.

– 1 Uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for stiftelsen, styret supplerer seg selv med en person med en særlig kompetanse, med valg periode på 4 år, velges i år med liketall.

Styrets leder har personlig varamedlem. Daglig leder er styrets sekretær med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremedlemmer kan ikke sitte i styret ut over to valgperioder sammenhengende. Vedkommende kan likevel velges inn i styret på et senere tidspunk.

4.2 Styremøter

4.2.1 Styremøte avholdes minimum 4 ganger i året. Ekstra styremøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når styreleder finner det påkrevet, eller når minst 2 styremedlemmer krever det.

4.2.2 I samråd med styrets sekretær (daglig leder), utarbeider styrelederen saksliste og kaller sammen til styremøte. Møteinnkalling vedlagt saksliste og saksdokumenter sendes ut med minst en ukes varsel

4.2.3 Styret gjør sine vedtak i møte. Styremedlemmer har anledning til å reise spørsmål om saker som ikke står på sakslisten. Styret kan vedta at slike saker skal legges frem for en senere behandling i styret. Styret kan likevel treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, dersom møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene ikke motsetter seg det. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall.

4.2.4 Styreleder, eller i dennes fravær nestlederen, leder møtene. Er begge disse fraværende, velger styret selv en møteleder blant de tilstedeværende.

4.2.5 Møtet er vedtaksdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede.

4.2.6 Det føres referat fra styremøtene. Referatene skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av referatet, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede.

4.3 Styrets funksjon

4.3.1 Styret er stiftelsens øverste organ, og står ansvarlig for stiftelsens drift.

4.3.2 Styret godkjenner retningslinjer og idegrunnlag for virksomheten og forvalter stiftelsens midler.

4.3.3 Styret skal:

  • Godkjenne vedtekter.
  • Påse at senteret drives i overenstemmende med stiftelsens vedtekter.
  • Ha det formelle arbeidsgiveransvar
  •  Ansette daglig leder
  • Godkjenne stillingsinstruks for daglig leder
  • Godkjenne budsjett.
  • Godkjenne årsmelding.
  • Godkjenne årlige handlingsplaner
  • Godkjenne engangsutgifter som overskrider kr.50 000.
  • Være øverste klageinstans for brukere og ansatte.

4.3.4 Styret har et overordnet ansvar for kontakt og informasjon med instanser som gir økonomisk støtte til Smiso SF

4.3.5 Innenfor disse rammer delegerer styret avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller i saker av ikke-prinsipiell karakter til daglig leder for SMISO SF

4.3.6 Styret tegner stiftelsens firma

4.3.7 Styret meddeler prokura til daglig leder

§ 5. PERSONALET

5.1 Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse.

5.2 Personale skal være ansatt i faste stillinger

5.3 Offentlige lover og forordninger følges i personalsaker

§ 6. BRUKERMEDVIRKING

6.1 Brukerne skal ha egne allmøter der de diskuterer aktuelle saker

6.2 Det avvikles samarbeidsmøter med ansatte og brukere, minimum 2 ganger årlig. Samarbeidsmøter er fora for samarbeid mellom senterets brukere og senteret, med formål å gi best mulig tilbud til brukere av senteret, og å samarbeide for å fremme forebyggende arbeid

§ 7. ENDRING AV VEDTEKTER

7.1 Endringer av vedtekter foretas av styret.

Forslag til endringer av vedtektene må fremmes i styremøte.

7.2 Er endringene av større prinsipiell betydning, skal offentlige bidragsytere underrettes på forhånd, og ha avgitt sin kommentar til endringsforslagene.

7.3 Endringer krever 4/5 flertall i styret.

§ 8. OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN

8.1 Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje dersom forhold som nevnt i stiftelsesloven § 45, og i følgende, intreffer.

8.2 Forslag om opphør/omdanning av stiftelsen må fremmes i styremøte. Vedtak av denne art krever 4/5 flertall i styret.

8.3 Før slikt vedtak treffes skal bidragsytere være underrettet og ha avgitt sine kommentarer til forslaget.

8.4 Ved opphør skal grunnkapital og frikapital, etter at alle gjeldsposter er dekket, tilfalle et formål i tråd med Senter mot Incest og Seksuelle overgrep Sogn og Fjordane idegrunnlag. Formålet utpekes i samarbeid med fylkesmannen i Sogn og Fjordane og de bevilgende offentlige myndigheter.

8.5 Styret velger et avviklingsstyre som sørger for salg av eiendeler, dekning av gjeldog oppsetting av sluttregnskap.

8.6 Alt undervisningsmatriell/forskningsmatriell som er utarbeidet/opparbeidet av Smiso SF’s ansatte i deres tjenestetid, skal tilfalle “boet” på lik linje med andre eiendeler, og distribueres på en slik måte at det kommer allmenheten til gode.

8.7 Sluttregnskap med fordelingsoversikt, forelegges bevilgende myndigheter.

15.02.2012