Råd frå brukarar

Eg skulle ønskje dei hadde:

 • Teke deira eigne følelsar på alvor, skaffa nokon å snakke med
 • Trudd meg
 • Sagt at det ikkje var mi skuld
 • Vist meg at dykk var sinte på overgripar for det han/ho hadde gjort mot meg
 • Gjeve meg lov til å både vere sint og glad i overgriper på same tid
 • Unngått å presse meg til å treffe overgripar
 • Vist meg tydeleg kven dykk støtta av meg og min overgripar
 • Behandla meg mest mogleg som før
 • Skaffa dykk kunnskap om incest/seksuelle overgrep
 • Gjeve meg eit positivt bilete av nærheit og seksualitet
 • Latt vere å mase om overgrepa heile tida, men sagt at dykk var der om eg ønska å snakke
 • Snakka med meg om min seksualitet
 • Tatt meg med på råd om kva som var best for meg
 • Spurt meg korleis eg eigentleg hadde det og vist meg at dykk hadde tid til svaret
 • Unngått å gje meg ansvar for å ta vanskelege beslutningar
 • Latt vere å tenkje at eg sikkert snakka med andre om det som var vanskeleg
 • Gjeve meg lov til å vise følelsar og gjeve meg ros for at eg våga
 • Latt vere å be meg om å tilgje overgripar
 • Holdt på rollane dykkar, ikkje prøvd å vere min psykolog eller hjelpar
 • Sørga for at overgrepa slutta
 • Spurt meg direkte dersom mogleg
 • Understreka at eg ikkje hadde skuld i det som skjedde
 • Formidla at det var fint at eg fortalde om overgrepa
 • Vist meg at dykk var sterke og istand til sjølv å løyse eigne problem
 • Skaffa meg den beste faglege hjelp som var i distriktet
 • Gjeve meg tid og vore tolmodige
 • Vist respekt for at eg kanskje også hadde positive oppfatningar av overgripar
 • Stillt krav til meg
 • Stimulert mitt positive sjølvbilete
 • Gjeve meg hjelp til å verte bevisst mine eigne grenser