Risikogrupper

Når det gjeld seksuelle overgrep mot barn er det i liten grad mogleg å skilje ut klare risikogrupper.

Det er likevel nokre faktorar ein kan vere merksame på:

  • Barn med funksjonshemming
  • Einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar
  • Barn av rusmisbrukarar
  • Barn av foreldre med alvorlege psykiske lidingar
  • Barn i valdelege familiar
  • Barn med mangelfull tilknyting til vaksne
  • Barn av mødre som sjølv er misbrukt seksuelt